Jämställdhet – en hållbarhetsfråga

Den 26 januari 1921 beslutade riksdagen att kvinnor skulle få rösträtt. Vi var inte först i världen, men beslutet var ett första steg mot ett mer hållbart Sverige. Universiteten öppnade för kvinnor 1873 och kvinnor tilläts ta akademisk examen inom vissa områden. Det måste på den tiden varit svårt att som kvinna smälta in i Uppsala och Lund och det var sannolikt inte tal om lika villkor och öppna dörrar. Så sent som år 2006 fick vårt universitet sin första kvinnliga rektor  – Pam Fredman.

I dagsläget kan vi konstatera att vi nog är ett av världens mest jämställda land, och mycket talar för att vi är på god väg att nå fram till fler kvinnor i olika positioner. Jag ser mig själv som en ytterst priviligierad kvinna som nått akademins högsta position. Men hur står sig vårt lärosäte som helhet, när det gäller jämställdhet, i förhållande till andra lärosäten?

Det beror på vad man menar med jämställdhet och vad man väljer att titta på. Statistiken skildrar Göteborgs universitet som ett ganska jämställt lärosäte men som följer trenden för högre utbildning och till stor del attraherar kvinnliga studenter. Bland våra ca 53 000 studenter är 66 procent kvinnor. Bland våra anställda (ca 6500) är 59 procent kvinnor och 41 procent män. Denna statistik måste alltid ses i förhållande till vilka vi är. Vi är ett brett lärosäte med åtta fakulteter men har knappt några tekniska utbildningar. Några områden är mer forskningstunga och några mer utbildningstunga.

Jämställdhet, ett av de globala målen.

Regeringen har i senaste regleringsbrevet gett oss i uppdrag att nå målet 53 procent kvinnor bland nyrekryterade professorer. Värt att notera är att Chalmers i motsvarande mål ska nå 35 procent kvinnor bland nya professorer. Skillnaden handlar så klart om vilket utgångsläge man har. Fördelningen idag mellan manliga och kvinnliga professorer på vårt universitet är 36 procent kvinnor och 64 procent män. Det är en bit kvar men vi har lyckats öka 6 procentenheter under den senaste femårsperioden.

Hur arbetar vi för ett inkluderande universitet?  Och vad menar vi med jämställdhet? Som universitet har vi ett uppdrag att inte bara motverka diskriminering på grund av kön utan även att arbeta med strukturer som kan hindra lika villkor mellan kvinnor och män. Könet ska inte i sig begränsa dig i vilken utbildning du väljer, vilken karriärväg du tar eller hur resurser fördelas. Så för vårt universitet handlar det både om att uppnå målet med fler kvinnliga professorer och samtidigt fundera över hur vi blir mer inkluderande i våra utbildningar och motverka könsbundna studieval. Det handlar om att skapa likvärdiga förutsättningar fram tills individens personliga val eller kvalifikationer avgör.

Den 8 mars är en viktig dag för att uppmärksamma ojämställdheten i världen, minnas de framsteg som kvinnor och män kämpat för och fundera över hur det ser ut idag. Jämställdhet för mig hänger tätt samman med att vara ett kvalitetsdrivet universitet och det bör finnas med i det dagliga arbetet på alla nivåer, från anställningar till arbetsmiljö. Låt oss ägna dagen åt att blicka tillbaka, fira framgångarna men också skärskåda hur det ser ut idag. Så fortsätter vi att arbeta för ett jämställt universitet alla de 364 övriga dagarna. Vi är långt ifrån färdiga.

Foto: Johan Wingborg

Vänt en negativ trend

Det är årsredovisningstider och det ger möjlighet till reflektion över verksamhetens bedrifter. 2020 präglades av oro för covid-19, omfattande effekter på samhället och krav på omställning och snabba beslut. Men annat som sticker ut på ett glädjande sätt är att vi landat en ny vision för universitetet och samtidigt nått över vårt utbildningsuppdrag för första gången på åtta år.

Det är mycket positivt att vi med ett kraftigt ökat söktryck och ett utökat utbildningsuppdrag klarat vårt uppdrag och har en överproduktion, efter en negativ trend sedan 2012. Denna vändning har varit möjlig tack vare ett gediget och omfattande arbete i verksamheterna- Förändringarna på arbetsmarknaden har bidragit till ett ökat antal studenter, men ökningen är primärt ett resultat av ett genomgripande engagemang och utvecklingsarbete i hela verksamheten – en eloge till alla. Under året har vi också byggt ut vårt utbildningsutbud, ökat antalet antagna till utbildning på forskarnivå och stärkt den internationella prägeln genom att erbjuda ännu fler kurser och program på engelska.

Vi har också satt punkt för en vision och beslutat om en ny, den vision som ska vägleda oss i detta nya decennium. I april fattade universitetsstyrelsen beslut om Göteborgs universitets nya vision för perioden 2021–2030, Ett universitet för världen. Visionen lägger tonvikt på utbildning och forskning av högsta kvalitet. De kommande tio åren fokuserar vi på att bidra till en hållbar och kunskapsbaserad samhällsutveckling. Vi ska fortsätta vara en sammanhållen organisation som är en attraktiv arbetsplats och studiemiljö. I december fattade universitetsstyrelsen beslut om visionens strategier, fokus för universitetets prioriteringar för perioden 2021–2024.

Utöver detta kan tilläggas att vi har förstärkt vår internationella närvaro, trots minskad internationell mobilitet på grund av pandemin. Ett exempel är inom alliansen Eutopia där universitetet leder samarbetet inom forskning och framgångsrikt har beviljats medel med alliansen som bas.

God jul och gott nytt 2021!

Se Göteborgs universitets julhälsning

Lagom till julledigheten hade jag tänkt att endast hälsa er en god jul och gott nytt år här. Men det märkliga året 2020 rymde dessvärre ytterligare skärpta restriktioner då regeringen i fredags meddelade ett antal åtgärder för att bromsa smittspridningen.

Därför beslutade jag igår den 21 december om en anvisning som också skärper tillämpningen av de inriktningsbeslut som gäller vid universitetet, fram till och med den 24 januari. Hemarbete och digitala studier har varit huvudregeln vid Göteborgs universitet sedan i mars, men nu är läget än skarpare. Medarbetare ska arbeta hemma, med undantag för dem med verksamhetskritiska arbetsuppgifter som kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen.

Vidare ska undervisning och examination ske digitalt om prefekt inte har synnerliga skäl för ett annat beslut. Våra universitetsbibliotek stänger sina studieplatser men det är möjligt för medarbetare och studenter att låna och lämna tillbaka material.

Läs mer här: Covid-19: Skärpta anvisningar vid GU från 22 december

Nu står julen för dörren och ledighet väntar för de flesta av oss. I år kommer julfirandet inte vara sig riktigt likt för en del. Oavsett skickar jag en varm hälsning till alla er studenter, medarbetare och kollegor som jag vet ansträngt er till det yttersta under året. Önskar er en god gul och ett gott nytt år. Vi ses 2021!

Eva Wiberg

Pandemins påverkan

Den just nu kraftigt ökande smittspridningen av covid- 19 i samhället är mycket oroande. För oss alla är det nu viktigt att ta situationen på största allvar, både privat och i arbetslivet. Förra veckan meddelade regeringen att de från och med den 24 november avser begränsa allmänna sammankomster till max 8 personer, vilket är ett historiskt beslut. Det beskedet gjorde att vi samlade universitetets ledning för att gemensamt bedöma vad vi ytterligare kan göra för att bidra till att begränsa smittspridningen i samhället. Det är mycket viktigt att vi lyssnar och går i takt med regeringens tydliga viljeyttring om att beslutet ska vara normerande, även om det egentligen inte omfattar vår verksamhet. Därför blir det under resterande del av höstterminen en ytterligare skärpning av huvudregeln om digitalt och distans vid Göteborgs universitet. Det innebär att vi nu gör vårt yttersta för att undvika närvaro på campus och som huvudregel ska inte verksamhet som samlar mer än åtta personer äga rum i universitetets lokaler.

Det är mycket viktigt att vi lyssnar och går i takt med regeringens tydliga viljeyttring om att beslutet ska vara normerande, även om det egentligen inte omfattar vår verksamhet.

Pandemin kommer att fortsätta påverka samhället och därmed universitetet även under 2021. Det innebär att universitetet också under vårterminen måste anpassa sig och bedriva merparten av verksamheten digitalt och på distans. Om detta handlade det nya inriktningsbeslutet Digitalt och på distans även under vårterminen.som jag fattade beslut om i början av november. En central utgångspunkt för beslutet är att alla beslut vi tar, på alla nivåer, måste fattas med strävan att vi tillsammans ska bidra till minskad smittspridning i samhället men samtidigt bibehålla kvalitet i vår verksamhet. Det är ingen som säger att det är lätt men det sammanfattar ganska väl vad vi har att förhålla oss till.  Beslutet tar höjd för att regionala råd, som de som för tillfället råder i vår region, kan tillkomma.

Även om jag känner oro, som många andra, känner jag en stor tilltro till vår organisation som på alla nivåer tar stort ansvar, dagligen prioriterar och samordnar verksamheten utifrån de gällande råd och restriktioner som råder. Jag har stort förtroende för att verksamheten klarar att besluta vad som inte är möjligt att genomföra digitalt. Vissa undantag är nödvändiga, det kan handla om viss examination, en del laborationer och delar av konstnärlig utbildning. Men vi ska absolut inte ha personalmöten eller föreläsningar på plats som lika gärna kunde ha skett digitalt.

Pandemin har krävt anpassningar i form av förnyade arbetssätt inom undervisning, forskning och verksamhetsstöd då universitetet på mycket kort tid genomfört en stor omställning till distansundervisning och tillfälligt hemarbete. Pandemin har inneburit stora utmaningar för oss och kommer att fortsätta att göra det. Men samtidigt har vi behövt tänka om kring hur vi kan förhålla oss till ett alltmer digitaliserat sätt att arbeta och detta har medfört stora framsteg i våra internationella samarbeten, är min upplevelse. Till exempel har jag inom våra internationella samarbetsprojekt EUTOPIA och MIRAI upplevt att vi inte låtit oss hindras av det inte går att träffas utan i stället vunnit i styrka genom professionellt genomförda webbinars, täta avstämningar och liknande.   En erfarenhet som vi tar med oss framöver.

Eva Wiberg

Intensivt arbete för att lösa e-postproblemen

Göteborgs universitet har sedan i fredags, den 18 september, haft problem med att en majoritet av de anställda inte kommer åt sin e-post, kalender och funktionsbrevlådor. Detta har givetvis orsakat stor frustration hos oss då vi är beroende av dessa verktyg i vårt dagliga arbete. Kanske nu mer än någonsin med tanke på att rådande pandemi gjort oss ännu mer beroende av att kommunikation, kallelser och möten sker digitalt.

Under ledning av IT-enheten bedrivs sedan i fredags ett intensivt arbete med att åtgärda problemen. Universitetsledningen har därutöver tillsatt en central krisledningsorganisation för att bistå i arbetet. Arbetet har högsta prioritet av alla inblandade.

Jag vill vädja om förståelse hos både medarbetare, studenter och andra som vill komma i kontakt med oss. Använd alternativa kontaktvägar så som telefon eller digitala verktyg. Känn er trygga med att arbete pågår dygnet runt för att lösa problemen.

Aktuell information nås via gu.se och Medarbetarportalen.

En fråga om ansvar

Förra veckan fattade jag beslut om en förnyad inriktning för hur Göteborgs universitet bedriver verksamhet under höstterminen 2020 med anledning av coronapandemin. Även om det har möjliggjorts en återgång till campus kommer vi fortsatt att behöva hålla en del utbildning med digitala alternativ för att undvika trängsel i våra lokaler. Samtidigt gör Folkhälsomyndighetens uppmaning till fortsatt hemarbete att vi också väljer att i huvudsak rekommendera tillfälligt hemarbete för de av våra medarbetare som har möjlighet till det. Liksom tidigare betonar vi vikten av att närmaste chef tar beslut om var arbetet ska utföras och att förutsättningarna ser olika ut för olika institutioner och utbildningsmoment.

Liksom alla andra hoppas jag att pandemibekämpningen går åt rätt håll och att vi snart ska kunna vara fler på campus. Det är en utmaning att få studier och arbete att fungera, och jag ser hur både studenter och medarbetare kämpar på. Vi får försöka göra detta tillsammans och hitta fungerande rutiner och hålla kontakt med kollegor och kursare genom att träffas digitalt eller på andra smittsäkra sätt.

Under sommaren och den senaste veckan har diskussionen om högskoleprovets genomförande varit högaktuell. Som bekant beslutade UHR redan före sommaren att ställa in höstens tillfälle då det inte anses genomförbart i linje med rådande rekommendationer om social distansering. Från Göteborgs universitet står vi helt bakom denna bedömning. UHR har i uppdrag att erbjuda två provtillfällen under våren 2021, vilket vi lärosäten nu förbereder för.

Det har inte varit ett enkelt ställningstagande. Även om högskoleprovet inte är behörighetsgivande, kan det vara ett urvalskriterium för vissa och på så sätt en väg in till högre studier. En möjlighet och ett alternativ som så klart är efterfrågat i den ekonomiska kris som följde pandemin. Vi har full förståelse för det. Men vi har först och främst ett ansvar att minska risken för smittspridning. Detta skäl har varit dominerande i de diskussioner vi rektorer haft med UHR och inom SUHF. Att öppna portarna för uppskattningsvis tiotusen personer endast i Göteborgsområdet på samma dag och samma tid kräver utöver en mängd lokaler, ett stort antal medarbetare för att hantera provskrivningen. Och allt ska ske på ett säkert sätt utifrån smittspridningssynpunkt.

I den politiska debatten har frågan diskuterats vidare och från vissa håll har man krävt att provet ändå ska bli av. Lärosätena och UHR har tidigare lyft fram alternativet med att prioritera de som inte har ett giltigt provresultat. Förra veckan kom så en ändring i högskoleförordningen i linje med detta. UHR ges nu möjlighet att enbart hålla provet för de som inte har ett giltigt resultat sedan tidigare. En del förväntar sig att detta innebär att provet blir av i höst. UHR menar att de ser det som mycket svårt. Ett ställningstagande som vi 21 provanordnande lärosäten delar.

Alla har ett personligt ansvar för att bidra till minskad smittspridning. Det innebär bland annat att vi måste hålla avstånd och till exempel vända i dörren när vi ser att det är för trångt i gemensamma utrymmen. Men som anordnare av ett högskoleprov, som samlar tiotusentals provskrivare under ett och samma tillfälle en dag i oktober, kan vi inte enbart förlita oss på det personliga ansvaret. Med provskrivarnas och provmedarbetarnas hälsa i fokus måste vi göra vårt yttersta för att genomförandet ska vara så smittsäkert som möjligt. Förutsättningarna för att hinna åstadkomma det redan inför ett provtillfälle i oktober känns dessvärre mycket svårt.

Eva Wiberg

Intensiv vår – välkommen sommar!

Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, Mariestad DaCapo. Fotograf: Johan Wingborg

Efter en vårtermin som inte liknar något vi tidigare varit med om, är det nu dags för ledighet för de flesta. Pandemin har präglat i stort sett hela våren och kommer fortsätta göra så ett bra tag framöver och kräva en stor flexibilitet.

Efter sommaren ska vi alla på bästa sätt hantera en annorlunda uppstart. Samtidigt som vi möjliggör en återgång till campus så är det inte tal om ”fritt fram”. Antalet medarbetare- och studenter i lokalerna måste begränsas för att kunna följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Hela högskolesektorn har under våren ställt om, hittat lösningar och varit kreativa i en komplicerad situation. Jag hade inte förväntat mig annat än att vi tillsammans skulle klara omställningen, men det är icke desto mindre imponerande insatser som gjorts av medarbetare och studenter.

Ministern för högre utbildning- och forskning, Matilda Ernkrans, presenterade i veckan de satsningar som regeringen gör inom vår sektor, framförallt med fokus på fler utbildningsplatser. En del var tidigare känt, en del var nytt. Vad det innebär för oss på GU går att läsa mer om här: Ytterligare satsningar på högskolan Särskilt intressant kommer det naturligtvis att bli med det uppdrag UKÄ nu får, att utvärdera besluten och konsekvenserna för vår sektor under, och efter COVID-pandemin.  

Nu stundar semester och en välförtjänt ledighet. I vanliga fall skulle många från universitetsvärlden ha befunnit sig i Almedalen denna vecka och diskuterat angelägna frågor. Eftersom det inte är ett vanligt år, var vi några rektorer som istället passade på att lyfta en sådan angelägen fråga i form av en debattartikel. Pandemin visar på ett tydligt sätt hur viktigt det är för Sverige att tydliggöra rollen som kunskapsnation. Artikeln lyfter fram fem skäl till varför Sverige måste stärka satsningarna på forskning, nyttiggörande och innovationsutveckling för att fortsätta vara attraktivt och konkurrenskraftigt.

Önskar er en skön och avkopplande sommar!

Eva Wiberg

Undervisning både digitalt och på campus till hösten

Regeringens besked den 29 maj om att ta bort kravet på distansundervisning gav oss anledning att se över vårt inriktningsbeslut för hösten. Sällan har våra förutsättningar ändrats med så snabba ryck som nu under pandemin.

Igår den 4 juni fattade jag beslut om en något justerad inriktning för hösten 2020. Kärnan handlar om att även om kravet på distans är borttaget behöver vi fortfarande förhålla oss till andra rekommendationer och restriktioner. För att klara det behöver vi blanda undervisningsformer och fortsatt använda digitala möjligheter för att glesa ut på campus.

För vårt stora lärosäte ser möjligheterna också väldigt olika ut och fakulteternas och institutionernas förutsättningar blir avgörande i planeringen som pågår för fullt. Det kommer att se olika ut för olika studenter beroende på vad och var de studerar. Hur som helst är det viktigt att påpeka att hösten inte kommer innebära en återgång till läget som rådde innan pandemin. Precis som andra arbetsplatser ska Göteborgs universitet bidra till minskad smittspridning i samhället genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför kan vi sammanfattningsvis tala om en begränsad och anpassad återgång till campus.

I beslutet har vi lyft fram att vissa verksamheter och grupper av studenter för bör prioriteras för att ges möjlighet till fysisk närvaro; introducerande moment för studenter som startar sin utbildning, studenter som genomför avslutande läsår, internationella studenter som är på plats i Sverige, examinationer som inte är möjliga att genomföra digitalt, undervisningsmoment med estetiska, praktiska och laborativa inslag, fältstudier samt verksamhetsförlagd utbildning.

Läs mer om Göteborgs universitets reviderade inriktningsbeslut här.

Höstterminsstarten kommer att vara annorlunda än vad många förväntat sig, särskilt för alla nya studenter. Under våren har verksamheten redan visat prov på ett omvälvande omställningsarbete, genomförbart tack vare imponerande insatser av studenter och medarbetare. Nu vill vi också göra vad vi kan för att alla ska känna sig välkomna till Göteborgs universitet i höst, oavsett om det blir digitalt eller på campus. Det tål att upprepas att pandemin kräver en stor flexibilitet av oss, och vi kan snabbt behöva hantera nya förutsättningar.

Höstterminen 2020 inleds på distans

Idag måndag den 11 maj tog Göteborgs universitet beslut om att inleda hösten med distansutbildning. Trots att vi i dagsläget inte kan säga något säkert om pandemins utveckling och vilka restriktioner från regering och myndigheter som kommer råda i höst, behöver både medarbetare och studenter kunna planera för hösten. Därför riktar vi in oss på att fortsätta på den inslagna vägen med distansutbildning som huvudregel fram till åtminstone 31 oktober.

Rekommendationen till medarbetare är att inleda hösten med tillfälligt hemarbete där det är möjligt. Detta kan relativt snabbt ändras, beroende på nationella rekommendationer.

Vi får helt enkelt planera utifrån det läge vi har nu. Men vi måste alla samtidigt ha en beredskap för att snabbt kunna hantera nya beslut om restriktioner, oavsett om det innebär lättnader eller om vi behöver göra ännu mer.

Inför hösten har vi förtydligat att det i vissa fall kan göras undantag från distansutbildning. Undantagen ska givetvis göras med hänsyn till rådande försiktighetsrutiner, som till exempel avstånd i lokaler och begränsat antal personer i ett rum. Universitetet kommer att prioritera moment som kräver fysisk närvaro, både undervisande och examinerande, där man annars riskerar att göra betydande kvalitetstapp. Det handlar om examination som inte kan ske på distans, undervisningsmoment med estetiska, praktiska och laborativa inslag som inte kan genomföras på alternativt sätt samt verksamhetsförlagd utbildning och fältstudier som inte kan genomföras på annat sätt.

Vid prioritering av undantag kommer vi också ge företräde för introduktion för nya studenter samt vissa moment för de studenter som genomför avslutande läsår.

När det gäller internationella studenter ser vi att det behövs lite mer framförhållning i planeringen. Därför kommer nyantagna internationella studenter, som alternativ till campusundervisningen, kunna erbjudas tillfällig distansundervisning hela höstterminen ut.

Våra ansträngningar har ett viktigt syfte

Sedan i mitten av mars arbetar de flesta medarbetare hemifrån. Omställningen till distansutbildning och tillfälligt hemarbete gick imponerande snabbt och vi har gjort det bra. Men det tar på krafterna att ställa om. Det har tagit tid att hitta nya former för studier och arbete. Distansföreläsningar och distansmöten fungerar, men jag tror inte att jag är den enda som ser fram emot när vi kan träffas ”på riktigt” igen. För att hålla modet uppe får vi komma ihåg varför vi gör detta. Smittan måste bromsas, och genom att utbilda, studera och arbeta digitalt bidrar vi till detta.

Eva Wiberg

En annorlunda Valborg och positiva nyheter

Valborgsmässoafton, en högtid så tätt förknippad med studenter i en grönskande men ofta kylig vår, är här. I vanliga fall hade jag fått stå framför er i Trädgårdsföreningen, iförd min egen studentmössa, och säga några förhoppningsvis kloka ord innan kören stämmer upp i sång, picknickar och fest tar vid och Chalmerscortègen skramlar förbi.

I år blir det på annorlunda vis. Firandet i Trädgårdsföreningen, Chalmerscortègen och stadens majbrasor är inställda. Uppmaningen till alla, särskilt studenter, är att fira Valborg på ett ansvarsfullt sätt. Vistas gärna utomhus men undvik stadens centrala parker, håll avstånd och undvik trängsel. Vi har alla ett ansvar i att bromsa smittspridningen.

Restriktionerna påverkar vår vardag men den senaste tiden har ett antal goda nyheter varit på agendan. När ansökningarna till universitet och högskolor räknades samman efter den 15 april noterades drygt 400 000 sökande till höstterminen (en ökning med 13 procent). För vårt universitet blev det en ökning med 19 procent jämfört med förra året. Det är så klart tydligt att risken för arbetslöshet ökar intresset för studier men det känns angeläget för oss inom lärosätena att vi kan vara en del av lösningen.

En annan positiv och framåtsyftande nyhet var att universitetsstyrelsen den 15 april fattade beslut om Göteborgs universitets nya vision för perioden 2021–2030. Visionen ”Ett universitet för världen” är den första delen i visionsarbetet. I höst återkommer vi med de andra delarna som består av universitetsgemensamma strategier och en utvecklad planerings- och uppföljningsprocess.

Förra veckan fick vi veta att Göteborgs universitet placerar sig på plats 45 i den globala hållbarhetsrankingen THE Impact Ranking. Konkurrensen ökade markant i år med många fler lärosäten som deltar. Rankingar, dess metoder och indikatorer kan alltid diskuteras. Men just denna vill vi bevaka eftersom det är frågor som vi prioriterar högt. Det ger oss ett ypperligt tillfälle att passa på att berätta vad vi gör på området.

Avslutningsvis fick vi också besked om att våra nya styrelseledamöter fick grönt ljus av regeringen. I linje med valberedningens förslag omförordnades fem av de nuvarande externa ledamöterna och får sällskap av tre nya – Ann-Sofi Lodin, Christina Björklund och Sven Landelius. De väljs in på en treårig mandatperiod med start den 1 maj 2020. Samma dag får universitetet också en ny ordförande i Peter Larsson. Ser mycket fram emot att arbeta tillsammans. Varmt välkomna!