Europauniversiteten är här för att stanna

De senaste veckorna har de europeiska universitetsallianserna varit på agendan, både internationellt och nationellt. Universitetsledningarna har just varit i Lissabon tillsammans med de andra rektorerna inom EUTOPIA-alliansen. Vi diskuterade avgörande frågor för framtiden som hur alliansen ska ledas, förutsättningar för ett gemensamt kontor i Bryssel och hur vi arbetar med att lyfta fram forskning och förankring i verksamheterna.

På nationell nivå deltog jag nyligen i ett seminarium i SUHFs regi om Europauniversitetsallianser (så kallade EUI:er). Då fick jag frågan om vad som är det starkaste motivet för vårt lärosäte att vara med?

Några givna motiv är så klart en fördjupad samverkan med ett antal starka europeiska partners och tillkommande europeisk finansiering av utbildning och forskning som via kommissionen enbart riktas till dessa allianser.

Men det kanske starkaste motivet är ändå chansen att vara delaktiga i utvecklingen. Jag är övertygad om att dessa allianser är här för att stanna och kommer att påverka vår sektor på flera sätt. Därför är det viktigt för vårt lärosäte att vara med på resan redan i ett tidigt skede av uppbyggnaden. Det ger oss en möjlighet att delta i policyutvecklingen på europeisk nivå.

För visst befinner vi oss fortfarande i ett uppbyggnadsskede av ett sannolikt långvarigt samarbete. I vår allians fokuserar vi bland annat på utmaningsdriven utbildning och studentmedverkan men också förutsättningar för forskning och forskarutbildningssamverkan, men också samverkan mellan intressanta regioner i Europa. Varje lärosäte medför lokala samhällsaktörer in i samarbetet. Det pågår väldigt handfasta erfarenhetsutbyten alliansmedlemmarna emellan på samtliga nivåer i organisationen- som berikar oss och förhoppningsvis gör oss alla bättre på det vi gör. Exempel på grupperingar som återkommande träffas digitalt, förutom ledningsnivån, är studentrepresentanter, chefer, lärare med liknande kurser, bibliotekspersonal, personal/HR, kommunikatörer, forsknings- och innovationsrådgivare och Erasmus-ansvariga. Inom vissa områden arbetar vi lika, inom andra skiljer vi oss en del. Det är berikande att förstå mer av varandras utmaningar och dra nytta av varandras olikheter. Meningen med samarbete är inte att alla ska bli likadana, eller bäst på samma saker.

Meningen är enligt mig att försöka öka kunskapen om framtidens utmaningar tillsammans.

Eva Wiberg

Läs mer på gu.se/eutopia

Ukraina – vi står enade med er

Ukrainas flagga, och svenska flaggan, utanför Göteborgs universitet. Fotograf: Johan Wingborg

Det är förfärande att dag för dag följa Rysslands invasion av Ukraina och svårt att slita sig från nyhetsrapporteringen. Regeringen och institutioner världen över fördömer starkt Rysslands agerande och som universitet stämmer vi in och står upp för demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Det som händer nu har inte hänt på väldigt länge och omvärldens reaktioner och sanktioner är kraftfulla. Den ryska regimens agerande nu – att ge sig på en fri stat, med överväldigande våld och med stort mänskligt lidande som följd – är förskräckligt och ett förödande angrepp på demokratiska värderingar.

Vi följer nu nära de initiativ som tas inom den svenska universitetssektorn. Samtidigt som det är nödvändigt att starkt ta avstånd och markera mot staten Ryssland så får vi inte glömma att det finns en stor del av befolkningen som inte stödjer kriget. Inom akademin har vi en tradition av långsiktiga samarbeten och personliga relationer i nätverk som kan överleva både krig och politisk galenskap. Vi har också studenterna, de unga, som är en självklar kraft för ett demokratiskt samhälle. Även om vi nu måste agera ansvarsfullt och med noggranna överväganden, är det viktigt att de goda relationer vi har med kollegor och studenter i Ukraina, Ryssland och Belarus, inte upphör.

Viljan att hjälpa är stor och även att på olika sätt manifestera solidaritet. Vi rektorskollegor inom Eutopia, som Göteborgs universitet ingår i, fördömde invasionen i ett gemensamt uttalande i söndags. Det kändes också fint att se den ukrainska flaggan vaja bredvid den svenska i universitetsparken idag. När det gäller Sholars at Risk (SAR) förväntar man sig ett stort antal ansökningar om stöd från forskare från Ukraina i samband med att människor har kommit längre i sin akuta flykt och frågan är på bordet angående hur vi inom medlemslärosätena kan bidra.

Mycket arbete kommer att krävas framöver och under lång tid för att stärka och förbättra villkoren för människor som drabbats av krig, invasion och totalitärt maktmissbruk, så att samhällenas frihet och demokrati återupprättas. Här har akademin en viktig roll att spela.

Ukraina, vi står enade med er, i demokratins namn. Våra tankar och hjärtan är med er.

Eva Wiberg

Dra sitt strå till stacken

I veckan har Norges inbjudan av talibanledare från Afghanistan debatterats flitigt och huruvida det är rätt väg att gå eller inte. Är det nödvändigt för att undvika en humanitär katastrof eller legitimerar man med dessa samtal ett djupt odemokratiskt styre?

Oavsett så engagerar situationen i Afghanistan och jag vill lyfta den insats som vi lärosäten i Sverige gör för att inom en begränsad del försöka bidra. Före jul beslutade Sida att finansiera ett nationellt stödprogram för forskare från Afghanistan. Bakom det initiativet står Scholars at Risk (SAR) – Sverige, som samordnas från Göteborgs universitet.

När talibanerna tog över makten i landet i augusti förra året fick det förödande konsekvenser för studenter och personal vid lärosätena i landet. Ämnesområden och hela forskningsdiscipliner är i fara på grund av att de inte godtas av talibanerna. Men även på grund av att nationell finansiering slagits i spillror. Internationella SAR har tagit emot ansökningar om stöd från över 1500 forskare i landet. Detta ledde till en vädjan till SAR-medlemmar om att erbjuda afghanska forskare en fristad vid sina lärosäten.

SAR Sverige hörsammade alltså detta vilket konkret lett till att Sida nu kan finansiera ett stödprogram som ger ett 10-tal forskare möjlighet att under 2022-2024 få en tillfällig fristad vid något av de 22 svenska lärosäten som är medlemmar i Scholars at Risk.

Även om det är en begränsad insats skänker det ett visst hopp om att forskarsamhället kan bevaras och fortsätta utvecklas för ett framtida, demokratiskt Afghanistan.

Läs mer: Forskare från Afghanistan får akademiska fristäder i Sverige 

Ett gott nytt 2022!

Se Göteborgs universitets julhälsning

Året går mot sitt slut och jag passar på att reflektera över vad Göteborgs universitet har åstadkommit under 2021. GU har kommit väl ut i UKÄ:s utvärdering, studenterna har genomfört sina studier, vår forskning har både bredd och spets, och vi kommer väl ut i forskningstilldelningar. Under året har vi samverkat internationellt, inte minst inom EUTOPIA – den europeiska alliansen som nu har tio medlemmar. Men också inom det svensk-japanska samarbetet MIRAI och inom det viktiga nätverket Scholars at Risk, för att nämna några. Det är bra att kunna ses fysiskt, de djupare samtalen kräver det, men det har gått att åstadkomma mycket med enbart digitala kontakter, en av många nyttiga erfarenheter från distanstiden. Vår vision – ett universitet för världen – har konkretiserats genom fokusområden och fakulteterna har tagit fram verksamhetsstrategier2022-2024. Vårt arbete med klimatramverket har lett fram till tydliga målsättningar om att med en koldioxidbudget nå en nödvändig halvering av våra utsläpp fram till år 2030.

Nu stundar jul- och nyårsledigheten, vi behöver stanna upp och få umgås med nära och kära. Den bästa julgåvan skulle vara om pandemin kunde släppa greppet om oss nästa år. Även om vi lärt oss att med van hand hantera de olika beskeden om smittskyddsåtgärder och restriktioner och ihärdigt hållit i och hållit ut, så var det en ljusning när vi efter sommaren kunde öppna upp och återgå till att arbeta och studera på plats. Särskilt minns jag med värme och glädje vår nya fina ceremoni i aulan för de 28 jubeldoktorerna i oktober. Vilken högtidlig stund det var, att fira all denna kunskap och erfarenhet, i sällskap med stolta anhöriga.

Vänner, kollegor och samarbetspartners – jag önskar er alla en lugn och skön ledighet!

God jul och gott nytt år!

Eva Wiberg

Samlade krafter bakom utnämning till litteraturstad

Häromdagen kom beskedet att Göteborg blir en av tre nya litteraturstäder – Unesco City of Literature. Så roligt och så välförtjänt! Under flera år och i bred samverkan har kreativa krafter från många håll arbetat mot detta mål. De samlade insatserna och samarbeten mellan bland andra Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, universitetet och Bokmässan har gett resultat. För det är ju viktigt att komma ihåg att det inte bara handlar om skönlitteratur. Vi är en stad som arbetet idogt med att bli ”staden där vi läser för våra barn och som har en internationellt känd Bokmässa. Göteborgs universitet har framstående demokratiforskning och stoltserar även med världens första UNESCO-professur i yttrandefrihet, Ulla Carlsson. För att inte nämna våra tillgångar i form av bibliotek och en omfattande lärarutbildning – viktiga och avgörande för att nå ut med litteratur och demokratisatsningar.

Allt detta har spelat in i utnämningen. Unesco lyfter att Göteborg har en unik profil som bygger på ett rikt förenings- och litteraturliv och satsningar på läsfrämjande och internationella utbyten. Målen för Litteraturstaden Göteborg finns nu i en flerårig plan som bland annat ska utveckla arbetet med läsfrämjande, deltagande i kulturlivet, värna yttrandefrihet och öka medie- och informationskunnigheten (MIK).

Som universitet har vi en stor möjlighet och ett ansvar i detta arbete. Jag ser det främst som en demokratisatsning som går helt i linje med vår vision om att ta ett stort samhällsansvar och bidra för att stärka social hållbarhet, kunskap om demokrati och yttrandefrihet.

Den formella samverkan inleds den 1 januari 2022 mellan de tre huvudparterna Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet. Kulturnämnden i Göteborgs Stad samordnar. Det ska bli mycket intressant att följa arbetet.

Skagerak erbjuder exceptionella möjligheter

Kungen inviger forskningsfartyget Skagerak. Fotograf: Johan Wingborg

Idag, en solig och krispig höstdag nere vid Nya varvet vid Göta älv, har vi invigt Göteborgs universitets nya forskningsfartyg, R/V Skagerak. Ett högtidligt firande i närvaro av Hans majestät konungen och landshövdingen. Många glada och stolta medarbetare var på plats, som varit med på resan och gjort det möjligt. Ett stort tack till er.

Fartyget är bland det bästa man kan uppbringa på området och med sin toppmoderna utrustning erbjuder fartyget exceptionella möjligheter att bedriva och vidareutveckla forskning och utbildning inom det marina området. Vi hoppas att våra forskare och studenter ska få stor nytta och glädje av fartyget men också att detsamma ska gälla andra lärosäten inom och utom Sverige. Det marina området innehåller många komplexa frågor som bäst hanteras i samverkan, både mellan olika discipliner, olika lärosäten, och inte minst viktigt, mellan olika länder. Forskningsfartyget Skagerak kommer på ett alldeles utmärkt sätt att bidra till de nya kunskaper och insikter om havet som Sverige, Europa och världen behöver.

Eva Wiberg

Internationell konkurrenskraft hotas av ny lag

Liksom flera av mina kollegor i sektorn är jag djupt oroad över de hårdare krav som nu gäller i utlänningslagen kopplat till möjligheten att få permanent uppehållstillstånd. De höjda kraven på varaktig försörjning får konsekvenser för många men för vår sektor blir det ett tydligt hinder som hotar vår möjlighet att rekrytera och behålla internationell kompetens. Migrationsverket snäva tolkning av varaktig försörjning som ”en visstidsanställning om minst 18 månader från den dag då ansökan prövas” får direkta konsekvenser för doktorander och forskare som kan behöva lämna landet.

Nu har även SUHF gått in med en skrivelse till Justitiedepartementet, Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet och Finansdepartementet och kräver ett undantag för vår sektor www.suhf.se/publikationer/skrivelser/ Man lyfter här det faktum att forskare i allmänhet har tidsbegränsade anställningar och att man i propositionen, lagen och tillämpningen totalt har förbisett lagändringens effekt på Sveriges doktorander och forskare. Och står i skarp kontrast mot målsättningarna i den forskningspolitiska propositionen. Det är dessutom mycket anmärkningsvärt att dessa lagändringar beslutades utan övergångsbestämmelser eller att man i förarbetena inte tog upp eller beaktade vår sektors förutsättningar i sammanhanget.

Integrationsminister Morgan Johansson framför i media att forskare och doktorander måste uppfylla de krav som ställs på permanent uppehållstillstånd, precis som alla andra som omfattas av reglerna. Han menar att vi som arbetsgivare får ta ansvar och anställa på 18 månader hädanefter.

Men så ser inte verkligheten inom akademin och forskning ut.  Möjligheterna till minst 18 mån anställning och längre anställningar är mycket begränsad, både inom och utanför akademin. Det innebär att doktorander nu kan behöva lämna Sverige och att värdefull kompetens går förlorad. Vi ser i vår nära omgivning att det skapar en akut oro hos doktorander och forskare som redan är här och nu känner sig osäkra på sina möjligheter att stanna.  

På sikt är det allvarligt och riskerar att toppforskare väljer bort Sverige. För oss inom akademin är det självklart att vi rekryterar på en global marknad. Det gäller inte bara doktorander utan drabbar även våra möjligheter att locka hit seniora forskare. De hårdare försörjningskraven gäller även medföljande anhöriga och vi vet att familjesituationen är helt central vid rekrytering. Samtidigt som det är ett faktum att det är mycket svårt att hitta arbete för medföljande partners. Det kommer allvarligt skada våra möjligheter att rekrytera och konkurrera om kompetens internationellt för att stå stark som kunskapsnation. Något som samma regering i en ganska färsk forskningspolitisk proposition har sagt sig vilja att vi gör?

Välkommen!

Denna vecka hälsar vi många nya studenter välkomna. Det är alltid en härlig period som andas förväntningar och jag vill passa på att önska alla nya och gamla studenter varmt välkomna till Göteborgs universitet!

För andra året i rad ser terminsstarten inte riktigt ut som vanligt. I höst ser vi fram emot att stegvis återvända till campus men jag vet att terminen kommer att vara annorlunda än vad många tänkt sig. Jag vet dock att alla gör sitt yttersta för att du som student ska känna dig välkommen till oss på Göteborgs universitet, oavsett om du startar dina studier digitalt eller på campus.

I grund och botten är vi ett campusbaserat universitet och det är dit vi ska tillbaka när restriktionerna fullt ut tillåter det. Vi ska självklart ta med oss lärdomarna och de digitala framsteg som gjort under pandemin för att erbjuda ännu bättre möjligheter.

Regeringens öppningsplan som kommunicerades före sommaren gjorde att vi lade en planering för hösten som innebär stegvis återgång – alla kan inte komma tillbaka samtidigt. Siktet är inställt på huvudsakligen campusbaserad verksamhet någon gång i november, under förutsättning att restriktionerna tillåter det. Trängsel måste undvikas och de av oss som har möjlighet, och vars närvaro inte krävs på campus, fortsätter med hemarbetet tills vi får andra besked. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Den nuvarande smittspridningen oroar. Nyligen stämde vi av våra åtgärder och lyssnade in vad det regionala smittskyddet hade att säga i förhållande till vår verksamhet. Han bekräftade att just åldersgruppen 20-29 år, där många av studenterna ryms, är ett orosmoment. Jag vill verkligen uppmana alla att följa rekommendationen om att vaccinera sig. Då kommer kurvorna peka åt rätt håll och vi kan alla så småningom glädjas åt livliga och fulla campus och korridorer igen.

Eva Wiberg

Grattis Göteborg!

Idag, fredagen den 4 juni, firar vi staden Göteborg som fyller 400 år. I år firas den officiella födelsedagen men det stora jubileumsprogrammet är som ni vet framskjutet till 2023. Då hoppas vi att göteborgare och besökare från hela världen kan fira tillsammans.

Jag vill passa på att gratulera staden och dess invånare. Firandet i år sammanfaller faktiskt med att Göteborgs högskola, senare universitet, har funnits i 130 år. Den grundades 1891 och bakom låg ett antal visionära göteborgare som drömde om en fri akademi där stadens unga kunde utbilda sig och bidra till att bygga ett gott samhälle. En extra anledning att fira i år alltså!

Stort grattis Göteborg!

Längtan efter lättnader

Med våren kommer hoppet om att pandemin ska kunna tryckas tillbaka, om inte med värme så åtminstone med ökad vaccinationstakt. I det sociala medieflödet börjar så smått kram-bilder dyka upp på vänner, barnbarn, mor- och farföräldrar som äntligen får närma sig varandra när vaccinationen klarats av.

Men än så länge råder skärpta regionala restriktioner, det är viktigt att komma ihåg. För andra året i rad kommer det inte bli traditionsenligt Valborgs-firande med studenterna i Trädgårdsföreningen. Det är fortfarande helt otänkbart under rådande smittläge.

Förra veckan fattade jag ett inriktningsbeslut för hösten 2021, som reglerar planeringsförutsättningarna för sommar och höst, när det gäller universitetets anpassningar till restriktionerna. Ett mycket svårt beslut då det i nuläget endast går att hysa förhoppningar om lättnader men inte veta vilka begränsningar vi kommer att behöva rätta oss efter till hösten. Därför beskriver vi en hantering utifrån två olika scenarier, ett där merparten av restriktionerna kvarstår och ett där de lättar något. Det är svårt att diskutera återgång och öppningsplaner i ett skede där skärpta restriktioner råder. Men beslutet betonar det faktum att det är universitetets ambition att återgå till mer campusbaserad verksamhet när omständigheterna tillåter.

I väntan på denna återgång får vi göra det bästa av situationen. Låt oss alla, medarbetare och studenter, fira in våren, på ett omtänksamt och ansvarsfullt sätt. Jag förstår att alla längtar efter att träffas, men umgås bara i mindre grupper med personer du normalt träffar och håll avstånd. Göteborgs stad har tagit fram tips och råd om parker utanför de mest kända i centrala staden.

Våren är här och maj står för dörren. Jag önskar alla ett fint och tryggt Valborgsfirande!

Eva Wiberg