Höstterminen 2020 inleds på distans

Idag måndag den 11 maj tog Göteborgs universitet beslut om att inleda hösten med distansutbildning. Trots att vi i dagsläget inte kan säga något säkert om pandemins utveckling och vilka restriktioner från regering och myndigheter som kommer råda i höst, behöver både medarbetare och studenter kunna planera för hösten. Därför riktar vi in oss på att fortsätta på den inslagna vägen med distansutbildning som huvudregel fram till åtminstone 31 oktober.

Rekommendationen till medarbetare är att inleda hösten med tillfälligt hemarbete där det är möjligt. Detta kan relativt snabbt ändras, beroende på nationella rekommendationer.

Vi får helt enkelt planera utifrån det läge vi har nu. Men vi måste alla samtidigt ha en beredskap för att snabbt kunna hantera nya beslut om restriktioner, oavsett om det innebär lättnader eller om vi behöver göra ännu mer.

Inför hösten har vi förtydligat att det i vissa fall kan göras undantag från distansutbildning. Undantagen ska givetvis göras med hänsyn till rådande försiktighetsrutiner, som till exempel avstånd i lokaler och begränsat antal personer i ett rum. Universitetet kommer att prioritera moment som kräver fysisk närvaro, både undervisande och examinerande, där man annars riskerar att göra betydande kvalitetstapp. Det handlar om examination som inte kan ske på distans, undervisningsmoment med estetiska, praktiska och laborativa inslag som inte kan genomföras på alternativt sätt samt verksamhetsförlagd utbildning och fältstudier som inte kan genomföras på annat sätt.

Vid prioritering av undantag kommer vi också ge företräde för introduktion för nya studenter samt vissa moment för de studenter som genomför avslutande läsår.

När det gäller internationella studenter ser vi att det behövs lite mer framförhållning i planeringen. Därför kommer nyantagna internationella studenter, som alternativ till campusundervisningen, kunna erbjudas tillfällig distansundervisning hela höstterminen ut.

Våra ansträngningar har ett viktigt syfte

Sedan i mitten av mars arbetar de flesta medarbetare hemifrån. Omställningen till distansutbildning och tillfälligt hemarbete gick imponerande snabbt och vi har gjort det bra. Men det tar på krafterna att ställa om. Det har tagit tid att hitta nya former för studier och arbete. Distansföreläsningar och distansmöten fungerar, men jag tror inte att jag är den enda som ser fram emot när vi kan träffas ”på riktigt” igen. För att hålla modet uppe får vi komma ihåg varför vi gör detta. Smittan måste bromsas, och genom att utbilda, studera och arbeta digitalt bidrar vi till detta.

Eva Wiberg