Stort engagemang och imponerande insatser

Som ni redan vet följer Göteborgs universitet regeringens rekommendationer och går över till utbildning och arbete på distans. I den mån det är möjligt kommer utbildningar och examinationer att fortsätta, liksom forskning, samverkan och annan verksamhet.

Att snabbt gå över till ett digitalt arbetssätt innebär en stor omställning och kräver insatser utöver det vanliga. I vissa fall kanske distansundervisning och digitala möten redan är en naturlig del av verksamheten, i andra fall är det svårare, kanske inte ens fullt ut möjligt, att på kort tid ändra arbetssätt.
Som rektor har jag stor förståelse för att omställningen ställer stora krav på alla medarbetare, samtidigt som uppoffringar av olika slag också måste göras i det privata livet.

Jag är därför oerhört imponerad över alla medarbetare som på olika sätt ställer upp, stöttar kollegor och ser till att verksamheten fungerar. Det handlar om lärare, administratörer och annan personal som rycker ut och tar tag i olika problem och situationer som uppkommer. Inte minst tekniker och lokalvårdare, som ser till att den dagliga verksamheten flyter på, gör en stor insats. Också studenterna tar ansvar och hjälper varandra.

Jag är också medveten om att dekaner, prefekter och andra chefer just nu har ett oerhört stort tryck på sig att ställa om olika verksamheter, informera, och samtidigt vara extra tillgängliga, tålmodiga och uppmuntrande.

Vid kriser och oro prövas organisationen på olika sätt. Som rektor är jag både tacksam och rörd över den självklarhet med vilken medarbetare och studenter ställer upp för varandra,  för universitetet, och därmed också för samhället i stort.

Inte bara de olika lärosätena, utan också SUHF, ställer om och har skapat en krisorganisation. Igår, den 18 mars, medverkade jag i ett digitalt möte med SUHFs förbundsförsamling där även Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, deltog. Hon berättade att hon känner sig trygg i vissheten om att lärosätena följer regeringens rekommendationer om att med distansstudier bidra till att minska smittspridningen. På olika följdfrågor om si eller så är hennes uppmaning tydlig:

Var kreativa, vi kan alla bidra med att ta vårt samhällsansvar.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning

Ministern påpekade också att högskolesektorn bör vara beredd på att krisen kan påverka verksamheten även på lång sikt.

Det är nu viktigt att vi dokumenterar det vi gör, exempelvis vilka kurser som genomförs på distans och om något ställs in, hur vi genomför examinationer och vilka moment som skjuts på framtiden. Det är betydelsefullt för högskolan som helhet, men kanske främst för studenterna. De ska kunna gå vidare till framtida arbeten eller utbildningar samt få sina studiemedel, utifrån en rättssäker och korrekt hantering av sina insatser. Jag är övertygad om att denna uppgift, liksom alla andra uppdrag, sker på ett alldeles utmärkt sätt.

Gemensamt ansvar att bromsa virusspridningen

Covid-19, eller coronaviruset som det kallas i medierna, upptar alltmer nyhetsrapporteringen världen över. Oron över att man själv, eller kanske en sårbar anhörig, ska bli sjuk, är befogad.

WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 nu är en pandemi. För att minska risken för smittspridning beslöt regeringen därför samma dag att förbjuda sammankomster som samlar fler än 500 personer. Det är ett unikt beslut i modern tid men handlar om att få kontroll över smittspridningen.

Den 11 mars hade 461 personer påvisats med covid-19 i Sverige. 85 av dessa finns i Västra Götalandsregionen. Det finns all anledning att ta situationen på allvar men vi behöver påminna oss om att inte agera i panik. För det är enbart om vi alla tar ett gemensamt ansvar som smittan kan begränsas och hållas på en hanterlig nivå.

Sedan slutet av januari arbetar därför ledningen för Göteborgs universitet aktivt med både information och förebyggande åtgärder. En bedömargrupp är tillsatt som stämmer av läget, samt förmedlar universitetets rekommendationer och beslut. En särskild arbetsgrupp inom denna grupp hanterar operativa frågor. Tillsammans med dekanerna och verksamhetsföreträdare har jag en tät dialog och följer utvecklingen och hantering i verksamheten. Vi förbereder oss aktivt för olika scenarion.

Självklart gäller allmänna råd till oss alla som individer – som att noga tvätta händerna, stanna hemma om man känner sig sjuk samt följa rapporteringen i medierna. GU:s rekommendationer för anställda och studenter finns här:
https://medarbetarportalen.gu.se/aktuellt/coronaviruset/

Vi alla medarbetare och studenter vid Göteborgs universitet är kloka medmänniskor. Jag hyser därför stor tilltro att vi tillsammans ska klara av att ta vårt gemensamma ansvar för situationen.